Etická linka

Vážení zaměstnanci, obchodní i neobchodní partneři,

dodržování právních předpisů, pravidel podnikatelské etiky a poctivého obchodního styku při výkonu jejích každodenních činností je důležitou součástí strategie dlouhodobě udržitelného podnikání společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

Proto byl zřízen interní oznamovací kanál - tato Etická linka, prostřednictvím které je možné podat oznámení neetického nebo protiprávního jednání. Všechna oznámení budou předána Příslušné osobě, která oznámení prošetří a v případě zjištění porušení pravidel budou přijata opatření k nápravě. Informaci o prošetření pošle Příslušná osoba oznamovateli, je-li mu znám.

Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností, pro ohlašování mimořádných událostí (např. havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd.) nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.

Právní ochrana oznamovatelů, ochrana nad rámec zákona, důvěrnost informací a zabezpečení ochrany osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné.

Vaše identita i veškerá komunikace s Vámi bude za všech okolností důvěrná, a pokud si budete přát, můžete zůstat v naprosté anonymitě.

Naše společnost nehodlá žádným způsobem postihovat nebo znevýhodňovat osobu, která podala v dobré víře oznámení přes Etickou linku a to i taková, která nespadají pod Zákonem stanovené oznámení.

Pokud oznamovatel oznámí trestné činy nebo přestupky s horní hranicí pokuty nejméně 100 tisíc Kč, ke kterým došlo v pracovním kontextu, vztahuje se na něj ochrana i podle Zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů. Zákon oznamovateli přináší ochranu před odvetnými opatřeními pro oznamovatele a jeho blízké.

Pověřená osoba, případně další osoby odpovědné za řešení přijatého oznámení jsou vázány povinností zachovat mlčenlivost po celou dobu prošetřování oznámení, výjimku tvoří pouze eventuální spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, neboť v určitých případech stanovených právními předpisy máme oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní moci a státní správy.

Veškerá data sdělená prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR).

Další způsoby jak podat oznámení:

Příslušná osoba v Veolia Energie ČR, a.s.

Dalibor Pyš
compliance officer
tel. 596 609 171
 
Dagmar Popelářová
compliance specialista
tel. 596 609 355